7/18/201611:07 PM(View: 3798)
V/v: Tổ chức Giải Khuyến-Học Kỳ XXV – 2013 về Lịch sử - Văn học Việt Nam và Học sinh – Sinh viên Ưu tú. Ban Tổ Chức tha thiết mời gọi sự hỗ trợ cuả Quý bậc Cha Mẹ, Quý Thầy Cô, Quý Ân nhân và tất cả mọi người, đặc biệt là sự tham dự đông đảo cuả các thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XXV– 2013 được thành công tốt đẹp.