Trưởng Ban
 • Cao Minh châu

Phó Ban
 • Nguyễn Kiều Hạnh

Thư Ký
 • Nguyễn Ngọc Châu

Thủ Quỹ
 • Nguyễn Hồng Xuyên

Khối Giám Thị
 • Nguyễn Hòa Hiệp
 • Nguyễn Ngọc Châu

Khối hành Chánh
 • Nguyễn Hồng Xuyên
 • Thái Quang Minh Chính

Khối Truyền Thông
 • La Hồng Linh
 • Nguyễn Hồng Mai
 • Bùi Diễm Uyên

Khối Kỹ Thuật
 • Nguyễn Hữu Hòa
 • Nguyễn Hồng Chi
 • Mai Thái Bằng
 • Nguyễn Minh Phúc
 • Vương Huê

Khối Sinh Hoạt
 • Nguyễn Tư Nhân

Khối Tiếp Tân
 • Chu Thi Mộng Thu
 • Nguyễn Ngọc Trâm

Tiểu Ban Giải LS-VHVN
 • Nguyễn Hữu Hòa
 • Nguyễn Ngọc Diệu

Tiểu Ban Giải HS-SV Ưu Tú
 • Nguyễn Tử Quý
 • Nguyễn Đoan Thùy

Tiểu Ban Giải Danh Dự
 • Nguyễn Đoan Thùy

Tiểu Ban Giải Viết Văn
 • Vũ Ngọc Mai

Tiểu Ban Giải SH Hội Đoàn
 • Bùi Diễm Uyên

Tiểu Ban Phần Thưởng Khuyến Học
 • Hoàng Mai Ngân

Khối Vận Động Tài Chánh
 • Nguyễn Hồng Mai