Trưởng Ban
 • Cao Minh Châu

Phó T.B. Ngoại Vụ
 • La Hồng Linh

Phó T.B. Nội Vụ
 • Nguyễn Ngọc Châu

Thư Ký
 • Nguyễn Ngọc Châu

Thủ Quỹ
 • Nguyễn Hồng Xuyên
 • Nguyễn Quốc Sĩ

Khối Giám Thị
 • Nguyễn Văn Thành

Khối Hành Chánh
 • Nguyễn Hồng Xuyên
 • Trần Công Ích
 • Nguyễn Minh Lân

Khối Kỹ Thuật
 • Nguyễn Hồng Chi
 • Mai Thái Bằng
 • Nguyễn Minh Phúc
 • Vương Huê

Khối Sinh Hoạt
 • Nguyễn Tư Nhân

Khối Tài Chánh
 • Nguyễn Tử Quý

Khối Tiếp Tân
 • Chu Thị Mộng Thu

Khối Truyền Thông-Báo Chí
 • La Hồng Linh
 • Nguyễn Đoan Thùy

Hình Ảnh – Layout
 • Vương Huê

Tiểu Ban Giải LSVH-VN
 • Nguyễn Hữu Hòa
 • Nguyễn Hồng Xuyên

Tiểu Ban Giải HS, SV Ưu Tú
 • Nguyễn Quốc Sĩ

Tiểu Ban Giải Danh Dự
 • Nguyễn Quốc Sĩ

Tiểu Ban Giải Viết Văn
 • Vũ Ngọc Mai

Tiểu Ban Giải SH Hội Đoàn
 • Bùi Diễm Uyên

Tiểu Ban Phần Thưởng Khuyến Học
 • Trần Phạm Ngọc Dung