Trưởng Ban:
 • Cao Minh Châu

Phó Trưởng Ban:
 • Nguyễn Ngọc Huệ

Thư Ký:                
 • Nguyễn Ngọc Châu

Thủ Quỹ:
 • Nguyễn Hồng Xuyên

Khối Giám Thị:
 • Nguyễn Hòa Hiệp
 • Nguyễn Ngọc Châu

Khối Hành Chánh:
 • Nguyễn Hồng Xuyên

Khối Truyền Thông:
 • Nguyễn Kim Ngân

Khối Kỹ Thuật:        
 • Nguyễn Minh Phúc
 • Nguyễn Hồng Chi
 • Thái Q. Minh Chính
 • Nguyễn Hòa Hiệp
 • Vương Huê

Khối Tiếp Tân:
 • Nguyễn Ngọc Huệ
 • Nguyễn Kim Ngân

Tiểu Ban Giải LS- VH- Việt Nam:
 • Cao Minh Châu
 • Nguyễn Kim Ngân
 • Vũ Ngọc Mai

T. B Phần thưởng:

Khối Vận Động tài chính:    
 • Vũ Đan