Chủ Tịch:
 • Cao Thị Minh Châu

Phó Chủ Tịch Nội Vụ:
 • Nguyễn Hữu Hòa

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:
 • Nguyễn Kim Ngân

Tổng Thư Ký:
 • Nguyễn Ngọc Châu

Tổng Thủ Quỹ:
 • Nguyễn Hồng Xuyên

Ban Tu Thư:
 • Cao Thị Minh Châu
 • Vũ Ngọc Mai

Thành Viên:
 • Nguyễn Hồng Chi
 • Nguyễn Minh Phúc
 • Vương Huê
 • Nguyễn Tư Nhân
 • Nguyễn Đoan Thùy
 • Vũ Ngọc Mai
 • Nguyễn Ngọc Diệu