Trưởng Ban
 • Nguyễn Đoan Thùy

Phó Ban
 • Nguyễn Tư Nhân

Thư Ký
 • Nguyễn Ngọc Châu

Thủ Quỹ
 • Nguyễn Hồng Xuyên

Khối Giám Thị
 • Nguyễn Hòa Hiệp

Khối hành Chánh
 • Nguyễn Kiều Hạnh
 • Nguyễn Hồng Xuyên

Khối Truyền Thông
 • Tạ Trung

Khối Kỹ Thuật
 • Mai Thái Bằng
 • Nguyễn Minh Phúc
 • Thái Q. Minh Chính
 • Vương Huê
 • Nguyễn Kim Bình
 • Nguyễn Duy Nhơn

Khối Sinh Hoạt
 • Nguyễn Tư Nhân

Khối Tiếp Tân
 • Chu Thi Mộng Thu

Tiểu Ban Giải LS-VHVN
 • Cao Minh Châu
 • Nguyễn Hòa Hiệp
 • Nguyễn Kim Bình
 • Nguyễn Duy Nhơn
 • Huỳnh thị Kim Liên

Tiểu Ban Giải HS-SV Ưu Tú
 • Nguyễn Linh

Tiểu Ban Giải Danh Dự
 • Nguyễn Linh

Tiểu Ban Giải Viết Văn
 • Cao Minh Châu

Tiểu Ban Giải SH Hội Đoàn
 • Thái Quang Minh Chính

Tiểu Ban Phần Thưởng Khuyến Học
 • Nguyễn Kiều Hạnh

Khối Vận Động Tài Chánh
 • Nguyễn Ngọc Diệu